/Files/images/005.jpg


1. Загальні положення

1.1. Рада профілактики створюється у закладі освіти для організації роботи з попередження бездоглядності та правопорушень учнів.

1.2. Свою діяльність Рада профілактики здійснює на підставі чинних нормативних документів про освіту, наказів відділу освіти Кропивницької районної державної адміністрації, статуту закладу і даного Положення.

1.3. Рада профілактики діє на засадах принципів гуманності, демократичності та конфіденційності отриманої інформації, розголошення якої заподіяло б моральну, психологічну або фізичну шкоду неповнолітньому.

2. Мета та завдання Ради профілактики

2.1. Метою Ради профілактики є:

- формування законослухняної поведінки і здорового способу життя учнів;

- профілактика девіантної та асоціальної поведінки учнів, соціальна адаптація і реабілітація учнів групи «соціального ризику».

2.2. Основними завданнями Ради профілактики є:

- організація регулярної роботи з попередження негативних проявів в учнівському середовищі;

- забезпечення ефективної взаємодії школи з органами і установами, які опікуються питаннями профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх;

- удосконалення системи організації профілактичної роботи в освітньому закладі;

- організація просвітницької діяльності серед здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють.

3. Порядок формування Ради профілактики

3.1. Склад Ради профілактики формується директором школи та затверджується наказом.

3.2. Рада профілактики складається із голови, секретаря і членів ради.

До складу Ради профілактики можуть входити: заступник директора, соціальний педагог, практичний психолог, дільничний інспектор районного відділу внутрішніх справ, представник Кримінальної міліції у справах неповнолітніх, представники батьківської громадськості.

Кількість членів Ради профілактики не повинна бути меншою 7.

Члени Ради профілактики беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4. Організація роботи Ради профілактики

4.1. Голова Ради:

- організує роботу Ради;

- визначає порядок денний, місце і час проведення засідання Ради;

- головує на засіданнях Ради;

- підписує протоколи засідань Ради.

4.2. У разі відсутності голови його обов'язки виконує секретар ради.

4.3. Організаційне забезпечення засідань Ради профілактики здійснюється секретарем. Секретар Ради:

- складає проєкт порядку денного засідання Ради, організовує підготовку матеріалів до засідань Ради;

- інформує членів Ради про місце, час та порядок денний засідання Ради, забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами;

- оформлює протоколи засідань Ради, здійснює аналіз й інформує Раду про хід виконання прийнятих рішень.

4.4. Члени Ради профілактики:

- беруть участь у засіданнях Ради профілактики;

- вносять пропозиції до плану роботи Ради, порядку денного засідань та порядку обговорення питань;

- беруть участь у підготовці матеріалів Ради, а також проектів її рішень.

5. Порядок роботи Ради профілактики

5.1. Рада профілактики НВК розробляє План роботи на навчальний рік, який є невід'ємною складовою річного плану роботи НВК, організує виконання цього плану.

5.2. Визначає відповідальних членів Ради за проведення профілактичної роботи, вносить свої корективи й здійснює контроль за їх виконанням.

5.3. Отримує інформацію про випадки проявів конфліктного, негативного і кримінального характеру у поведінці учнів, негативного впливу на них батьків (осіб, які їх замінюють) або інших осіб, повідомлення з правоохоронних органів, служби у справах дітей району, органів охорони здоров'я.

5.4. Організує перевірку отриманих відомостей, вживає заходів щодо нормалізації конфліктних ситуацій, примирення сторін, або готує обґрунтований висновок про необхідність постановки учня на внутрішньошкільний облік та на облік в органах внутрішніх справ.

5.5. В своїй діяльності з організації і проведення профілактики бездоглядності і правопорушень учнів здійснює взаємодію з міськими та районними правоохоронними органами, службою у справах дітей районної та міської ради, органами і закладами охорони здоров'я, учнівським самоврядуванням і батьківською громадськістю.

5.6. Проводить бесіди з батьками (особами, які їх замінюють) та іншими особами, у яких виникли конфліктні ситуації з учнями.

5.7. Планує і організовує інші заходи, спрямовані на попередження асоціальної поведінки учнів.

5.8. Засідання Ради профілактики проводяться регулярно, не рідше одного разу на місяць. Позапланове засідання Ради профілактики проводиться за рішенням голови Ради або з ініціативи половини членів Ради.

5.9. Засідання Ради правомірно, якщо на ньому присутні не менш половини її членів.

5.10. Члени Ради беруть участь в її роботі особисто і не мають права делегувати свої повноваження іншим особам.

5.11. Рішення Ради профілактики приймається більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

5.12. Засідання Ради профілактики упродовж трьох днів з дня його проведення оформлюється протоколом, якій підписують голова та секретар Ради.

5.13. Протоколи засідань Ради профілактики нумеруються з початку навчального року і зберігаються у голови Ради.

5.14. Порядок ведення протоколів визначається «Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240.

Кiлькiсть переглядiв: 118

Коментарi