Управління закладом освіти здійснює відділ освіти Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області.
До виключної компетенції Засновника відноситься:
Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна закладу.
Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання закладу.
До компетенції Органу управління - відділу освіти Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області належить:
Здійснення координації діяльності закладу;
Укладення строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством;
Розривання строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством;
Затвердження установчих документів закладу освіти, їх нової редакції та змін до них;
Затвердження мережі класів, груп закладу та їх наповнюваності;
Затвердження кошторису та приймання фінансового звіту закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти;
Забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
Здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймання рішень за результатами розгляду таких скарг; сприяння створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагопчних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
Здійснення інших повноважень щодо управління закладом, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.
Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Посаду директора закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Директор закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше) шляхом укладення контракту (трудового договору).
Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу оільше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в цьому ж закладі на іншій посаді.
Заступники директора, педагогічні та інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади директором закладу згідно із законодавством.
Директор закладу:
- організовує діяльність закладу освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість, Базового компоненту дошкільної освіти і ефективність роботи педагогічного колективу;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності;
- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку'закладу;
- відповідає за оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу кошторису та фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;
- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого- педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством;
- без доручення (довіреності) діє від імені Івано-Благодатненського НВК, представляє його інтереси у судах, державних та іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування.
Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються законами «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» і цим Статутом. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік. Директор закладу є головою педагогічної ради. Усі педагогічні працівники закладу беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
Педагогічна рада закладу:
- планує роботу закладу;
- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
- визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;
- розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію наказами директора закладу.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу, що скликаються за рішенням ради закладу не менш як один раз на рік. Встановлюється такий склад загальних зборів: педагогічний колектив закладу у повному складі; батьківські комітети всіх класів закладу; учні старшокласники, які обрані до складу ради старшокласників. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, виховної, методичної, економічної і фінансово- господарської діяльності закладу.
У закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися та діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом, а також піклувальна рада, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.
До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості.
Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладу та окремих" громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.


Кiлькiсть переглядiв: 135

Коментарi