Науково-методична проблема: «Формування конкурентноспроможноїособистості та розвиток творчих і фізичних здібностей школярів через співпрацю вчителя, батьків та дитини»

/Files/images/den_znan/21167817_134027533880636_3646846562352360286_o.jpg

Склад методичного об'єднання
Назаренко Раїса Михайлівна23.01.1961Вчитель математикиДиректор
Сімбірьова Ірина Вікторівна29.03.1990Вчитель математики
Шаповалова Анна Юріївна17.10.1986Вчитель фізики, інформатики, астрономії
Назаренко Олександр Васильович17.11.1985Вчитель трудового навчання та основ здоров᾿я
Демченко Олена Анатоліївна 07.08.1978Вчитель біології, хімії, природознавстваКерівник методичного об'єднання
Тарасенко Світлана Анатоліївна01.06.1976Вчитель трудового навчання
Кондратенко Тетяна Володимирівна08.07.1989Вчитель географії, біології, основ економіки та організатор краєзнавчо- туристичної роботи
Кривушко Сергій Сергійович 03.09.1996Вчитель фізичної культури

2020-2021 навчальний рік

Аналіз виконання плану роботи методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

за 2019-2020 н.р.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, інформатики, економіки, природознавства, географії, історії, біології, трудового навчання, основ здоров’я, хімії та фізики. До складу МО входило 10 вчителів: Назаренко Р.М., Куц Г.І, Сімбірьова І.В., Назаренко О.В., Демченко О.А., Тарасенко С.А., Шаповалова А Ю., Кривушко С. С.

Члени шкільного МО - це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі; спроможні вести за собою учнівський колектив; не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

Методичну роботу в 2019-2020 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти, методичної проблеми школи «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності» та методичної проблеми методоб’єднанння «Формування конкурентноспроможної особистості та розвиток творчих і фізичних здібностей школярів через співпрацю вчителя, батьків та дитини». Члени МО працювали над вивчення літератури з даної проблеми та готували доповіді на засідання:

1. Інновації у навчальному процесі. Сучасні комунікації та інформаційні технології (Сімбірьова І.В.)

2. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках географії шляхом використання інтерактивних методик (обмін досвідом) (Куц Г.І.)

3. Проектна діяльність як засіб розвитку творчого мислення учнів (Тарасенко С.А.)

4. «Здоров'я дитини - майбутнє нації: здоров'язбережувальні технології на уроках фізичної культури» (Кривушко С.С.)

5. Самоосвітня діяльність вчителів в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Ділова гра «Я -- вчитель» (Назаренко Р.М.)

6. Формування основних груп компетентностей учнів через впровадження активних та інтерактивних методів навчання (Демченко О.А.)

7. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя (Назаренко О.В.)

8. Підвищення рівня оволодіння ІКТ та залучення педагогів до впровадження он-лайн сервісів в практичну діяльність. Підготовка до уроку шляхом використання сервісів для створення та зберігання мультимедійних презентацій (Сімбірьова І.В., Шаповалова А.Ю.)

У закладі членами МО проводились відкриті уроки та позакласні заходи, їх аналіз і самоаналіз. Вчителі використовують інтерактивні методи навчання та використовували в своїй роботі дистанційне навчання, активну роботу з блогами.

У 2019 – 2020н. р. було окреслено таке коло завдань:

· створення умов для досягненням кожним учнем предметних компетентностей;

· забезпечення отримування та розвиток до профільного та профільного навчання математики з метою виявлення професійних інтересів і прагнень учнів;

· розширити формувань змісту варіативної складової математичної освіти;

· удосконалення педагогічної майстерності;

· вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду;

· удосконалення виховного процесу, позакласної роботи учнів.

Протягом навчального року було проведено 4 засідання.

Аналіз роботи свідчить, що вчителі виконали програму за рік. Кількість практичних, лабораторних робіт відповідає вимогам програми. Вчителі підвищували свій фаховий рівень, відвідуючи очні та дистанційні курси, семінари, засідання творчих груп, майстер класи тощо. Відвідування відкритих уроків і заходів з позакласної роботи показало підвищення науково-теоретичного та методичного рівня викладання.

Методична робота була спрямована на професійне зростання вчителя, удосконалення педагогічної майстерності. На засіданнях розглядались актуальні питання педагогіки, психології, методики викладання предметів природничо – математичного циклу. В роботі застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, диспути, дистанційне навчання з використанням відеоматеріалів, блогів, використання в роботі з учнями програми zoom. Здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами. Відбулися, передбачені планом роботи, засідання шкільного МО. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, відділу освіти.

Значна увага в навчальному закладі надається роботі з обдарованими дітьми.

Результати роботи протягом 2019-2020 н.р. свідчать, що вчителі Івано-Благодатненського НВК забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:

· формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

· інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією. діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

· опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Вчителі МО брали участь у роботі районних семінарів, творчих груп.

Цікава та продумана система позакласної роботи сприяла засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (участь в предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Геліантус»). В рамках тижнів природничо-математичних наук було проведено багато цікавих заходів.

Результати участі у конкурсах:

Конкурс

Кількість учасників

Результат

Відповідальний вчитель

«Колосок»

15

І місце – 6, ІІ місце – 5, учасники – 4

Демченко О.А.

Учні 5-11 класів брали участь у районних олімпіадах, а Куц Г.І., Кльоз І.В. були членами журі районного етапу предметних олімпіад. Чільне місце у закладі займає фізичний розвиток вихованців. Цьому сприяють уроки фізкультури та гурток «Волейбол», які викладає вчитель фізичної культури Кривушко С. С. Юнаки та дівчата показують гарні результати на районних змаганнях. У фінальних змаганнях з волейболу команда дівчат зайняла ІІ місце, а тенісу – І місце в районі.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

- низький рівень навичок самоконтролю учнів;

- відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2020– 2021 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;

- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

- розвиток творчих здібностей школярів 5 – 11 класів;

- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємо- аналізу, до грамотного письма та культури математичного мовлення учнів.

Засідання №1

Тема: про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р. та перспективи діяльності на 2020-2021н.р.

Мета: проаналізувати діяльність МО вчителів природничо-математичного циклу у 2019-2020 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році.

Форма проведення: звіт, інформація.

Дата проведення: 27 серпня 2020 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

1

Про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р. , її вплив на підвищення фахового росту педагогічних працівників.

Демченко О. А.

2

Про особливості та висновки впровадження дистанційного навчання у 2019-2020 н.р. та тенденції до змішаного навчання у 2020-2021н.р.

Члени ШМО

3

Про роботу МО вчителів природничо-математичного циклу на 2020-2021 н.р.

Демченко О. А., члени ШМО

4

Про ефективность впровадження Державного стандарта базової і повної загальної середньої освіти в навчально-виховний процес школи, та інструкційно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, щодо викладання предметів у 2020-2021н.р.

Назаренко Р.М.

5

Обговорення календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети природничо-математичного циклу

Демченко О.А, члени ШМО

6

Про єдині вимоги до організації освітнього процесу та викладання предметів природничо-математичного циклу у 5-11 класах.

Демченко О.А., члени ШМО

Вирішили:

1) Розглянути результати дистанційного навчання в умовах карантину та календарне планування на 2020-2021 н.р. з предметів.

2) Провести діагностичне опитування у письмовій чи усній формі (на розсуд вчителя), проводити системне повторення програмового матеріалу за минулий навчальний рік під час роботи над відповідними темами нового хронологічного періоду, використовувати наявні електронні ресурси для організації змішаного і дистанційного навчання.

3) У календарному плануванні не вносити запис «корекційне навчання» протягом перших двох тижнів, оскільки доцільно буде виділяти певний час на кожному уроці для повторення програмового матеріалу.

Робота між засіданнями:

 • опрацювання інструкційно-методичних матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2020-2021 н.р., ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;
 • методичні оперативні наради про структуру роботи з обдарованими дітьми в школі, підготовку учнів до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу, участь у Всеукраїнських конкурсах природничо-математичних наук;
 • погодження планів самоосвіти вчителів, обговорення шляхів реалізації індивідуальних науково-методичних проблем вчителів МО;
 • підготовка до наступного засідання ШМО.

Засідання №2

Тема: практичні напрямки формування спеціальних компетентностей учнів шляхом творчої діяльності на уроках природничо-математичного циклу.

Мета: розробити основні практичні напрямки формування спеціальних компетентностей учнів шляхом творчої діяльності на уроках природничо-математичного циклу.

Форма проведення: круглий стіл, інформація, обмін досвідом.

Дата проведення: 7 жовтня 2020 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК .

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

1

Практичні напрямки формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності

Тарасенко С.А.

2

Особливості форм і методів роботи на уроках природознавства щодо формування спеціальних компетентностей учнів (обмін досвідом)

Демченко О.А.

3

Формування компетенцій та компетентностей особистості шляхом використання сучасних онлайн технологій на уроках природничо-математичного циклу та в позаурочний час

Сімбірьова І.В.

4

Підвищення рівня оволодіння ІКТ та залучення педагогів до впровадження он-лайн сервісів в практичну діяльність. Висвітлення досвіду роботи педагогів через власні сайти, блоги

Шаповалова А.Ю.

Робота між засіданнями:

 • застосування сучасних онлайн технологій на уроках природничо-математичного циклу та в позаурочний час з метою формування спеціальних компетентностей учнів;
 • проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу;
 • підготовка та проведення предметних тижнів;
 • звіт про курсову підготовку вчителя Куц Г.І.;
 • підготовка до наступного засідання ШМО.

Засідання №3

Тема: продуктивна творча діяльність учнів на уроках та в позаурочний час як елемент творчої діяльності компетентної особистості.

Мета: створення умов для продуктивної творчої діяльності учнів на уроках та в позаурочний час в сучасних умовах.

Форма проведення: звіт, інформація, презентація.

Дата проведення: 2 грудня 2020 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

2

Продуктивна творча діяльність учнів на уроках та в позаурочний час як елемент творчої діяльності компетентної особистості

Тарасенко С.А.

3

Практичні аспекти компетентнісного підходу до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Кондратенко Т.В.,

Демченко О.А.

4

Виховання та розвиток учнів на сучасному етапі засобами предметів природничо-математичного циклу

Назаренко Р.М.

5

Організація підготовки до участі в конкурсах: Міжнародного конкурсу знавців математики «Кенгуру», Всеукраїнського конкурсу знавців фізики «Левеня», та Міжнародної природознавчої гри «Геліантус».

Демченко О.А., члени ШМО

Робота між засіданнями:

підготовка та проведення предметних тижнів;

 • підготовка до проведення конкурсів: Міжнародного конкурсу знавців математики «Кенгуру», Всеукраїнського конкурсу знавців фізики «Левеня», та міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2015", Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»;
 • підведення підсумку результатів роботи за І семестр;
 • підготовка до наступного засідання ШМО.

Засідання №4

Тема: сучасні педагогічні технології як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій та якостей людини ХХІ століття.

Мета: впровадження в практику педагогічної діяльності вчителів сучасних педагогічних технологій.

Форма проведення: творчий звіт, інформація, майстер-клас, обмін досвідом.

Дата проведення: 5 лютого 2021 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

1

Формування в учнів предметних компетенцій шляхом використання інноваційних педагогічних технологій на уроках географії (майстер-клас).

Кондратенко Т.В.

2

Особливості впровадження технології рівневої диференціації на уроках хімії та біології в класах малої наповнюваності (автори- М.Гузик, В.Фірсов).

Демченко О.А.

3

Про дотримання принципу наступності у процесі формування й розвитку мотивації навчальної діяльності учнів.

Назаренко Р.М.

4

Аналіз підготовки учнів до проведення ДПА та ЗНО з предметів природничо-математичного циклу у минулих роках та створення науково- методичного супроводу підготовки до ДПА та навчальної практики.

Демченко О.А, члени ШМО

5

Обговорення та рекомендації щодо ведення та оформлення блогів вчителів.

Сімбірьова І. В., Шаповалова А.Ю.

6

Творчі звіти вчителів, що атестуються у 2021-2022 навчальному році

Члени ШМО

Робота між засіданнями:

 • моніторинговий аналіз рівня навчальних досягнень учнів випускних класів;
 • аналіз роботи з обдарованими дітьми;
 • оперативні наради з підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів природничо-математичного циклу;
 • про оформлення та досвід ведення блогів вчителів ШМО.
 • підготовка до проведення предметних тижнів;
 • ознайомлення, вивчення й аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес.

Засідання №5

Тема: практика самоосвітньої діяльності вчителів як ефективний чинник удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційно-технологічного суспільства.

Мета: удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційно-технологічного суспільства

Форма проведення: інформація, повідомлення, обмін досвідом.

Дата проведення: 9 квітня 2021 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК.

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

1

Практика самоосвітньої діяльності вчителів в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Ділова гра «Створення нової моделі розвитку професіоналізму педагогів».

Назаренко Р.М.

2

Збереження здоров’я учнів – невідкладна вимога часу!

Назаренко О.В.

3

Результативність впровадження активних та інтерактивних методів навчання під час практичної діяльності учнів на уроках хімії

Демченко О.А.

4

Обговорення матеріалів для ДПА з предметів природничо-математичного циклу.

Вчителі- предметники

Робота між засіданнями:

 • аналіз роботи зі слабовстигаючими дітьми;
 • оперативні наради з підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів природничо-математичного циклу;
 • консультування колег з методичних питань;
 • підготовка до підсумку роботи за ІІ семестр.

Засідання №6

Тема: підсумки роботи МО у 2020-2021 н.р. Проблеми і досягнення.

Мета: аналіз та корекція діяльності членів МО у поточному навчальному році.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

Дата проведення: 7 червня 2021 року.

Місце проведення: Івано-Благодатненський НВК.

з/п

Основні питання до розгляду

Відповідальний за підготовку питання

1

Про виконання навчальних програм з предметів. Моніторинг навчальних досягнень учнів за рік з предметів природничо-математичного циклу.

Назаренко Р.М., члени ШМО

2

Результативність роботи учнів у 2020-2021 н.р. (участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах).

Демченко О. А.

3

Шляхи впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, системи інноваційної педагогічної діяльності педагогами в практику навчально-виховного процесу.

Сімбірьова І.В.

4

Підсумки роботи МО у 2020-2021 н.р. Проблеми і досягнення.

Демченко О.А.

___________________________________

Кiлькiсть переглядiв: 970

Коментарi